Vragenlijst gemeente Delft over de Omgevingswet

Vandaag kreeg ik per email de onderstaande vragenlijst toegezonden.
Ik heb de lijst naar behoren ingevuld.
Gaat de gemeente nou echt luisteren naar de wensen van de bewoners?
Afwachten maar.

21-10-2016
Best Panellid,

Deze vragenlijst gaat over de Omgevingswet: hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in uw buurt of stad?

Delftse Participatie Aanpak
De gemeente gaat verkennen hoe Delftenaren betrokken zouden willen worden bij ontwikkelingen in de stad. Voor die verkenning gaat de gemeente ook in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers; met u dus. Uw antwoord helpt ons dat duidelijk te krijgen. Mogelijk kunnen we niet direct aan alle wensen van u en andere Delftenaren voldoen. Uw antwoorden helpen ons wel om u de komende jaren goed te betrekken bij ontwikkelingen in de buurt en de stad. Onder meer met uw antwoorden maken we met de stad een Delftse Participatie Aanpak. Een uitvoerbare aanpak, die past bij onze stad en de gemeente.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van de gemeente:
http://www.delft.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Bouwen/Omgevingswet

We zouden u willen verzoeken de gehele vragenlijst in te vullen.
Klik op de knop “verder” om te beginnen met de vragenlijst.

Actief meedenken
De Omgevingswet raakt ons allemaal. Zo krijgt de gemeente met de Omgevingswet meer bestuurlijke ruimte om eigen keuzes te maken. En tegelijkertijd maakt de wet het de gemeente mogelijk om meer los te laten en meer ruimte te geven aan ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en partners. Denk aan het inrichten van speeltuinen en parken. Of aan de bouw van nieuwe woonbuurten. Delftenaren krijgen meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun leefomgeving, zowel in hun buurt als in de stad.

Heeft u voor deze DIP-meting van de Omgevingswet gehoord?
X ja, en ik weet ook wat het inhoudt
ja, maar ik wist voor dit onderzoek niet precies wat het inhoudt
nee, hier heb ik nog niet eerder van gehoord

De gemeente Delft wil graag meer ruimte geven aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zelf initiatieven te nemen voor verbeteringen in hun leefomgeving.
Wat vindt u van dit idee?
X zeer goed
goed
goed noch slecht
slecht
zeer slecht
weet niet/geen mening

Verder

Kunt u aangeven in welke mate u het eens dan wel oneens bent met onderstaande stellingen?
zeer eens eens eens noch oneens oneens zeer oneens weet niet/geen mening
De gemeente Delft houdt voldoende rekening met de wensen van Delftenaren
Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in mijn wijk/buurt
Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in de stad
Ik vind dat alle Delftenaren over belangrijke ontwikkelingen in de wijk/buurt moeten kunnen meepraten
Ik vind dat alle Delftenaren over belangrijke ontwikkelingen in de stad moeten kunnen meepraten
Ik vind dat de gemeente pas een beslissing mag nemen over belangrijke ontwikkelingen als Delftenaren hebben kunnen meedenken
De gemeente biedt op dit moment voldoende mogelijkheden om mee te praten over ontwikkelingen

Terug Verder

Er zijn in Delft verschillende bewoners- en belangengroepen (WMO-raad, Sportraad, buurtverenigingen, etc.).
Heeft u over het algemeen het idee dat zij u richting de gemeente goed vertegenwoordigen?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
ja
X nee, maar zij zouden dat wel kunnen
nee, en daar heb ik ook geen behoefte aan
weet ik niet, ik ken geen bewoners- en belangengroepen
weet ik niet, ik heb hier geen ervaring mee

Terug Verder

Op welke manier zou u door de gemeente betrokken willen worden bij plannen voor de stad of uw buurt?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
X ik wil over de plannen geïnformeerd worden
ik wil bij de plannen kunnen adviseren
X ik wil nieuwe plannen mee-bedenken
ik wil gevraagd worden om met eigen plannen te komen
X ik wil zelf (met anderen) plannen maken en aanbieden
ik wil aan de uitvoering van plannen meewerken
weet niet
anders, namelijk:
ingekomen ideeën publiceren

Zou u door de gemeente geholpen willen worden bij het meedenken over een bepaalde ontwikkeling in uw buurt of stad?
ja
X nee
weet niet

Terug Verder

Bij welke onderwerpen zou u graag meer ruimte krijgen om samen met andere Delftenaren mee te denken over verbeteringen?
Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van horeca/ ontspanning en vrijetijd, parkeervoorzieningen, woningbouw of inrichting of beheer van de openbare ruimte.
Noem er maximaal 3

Onderwerp 1:
X alles met ruimtelijke ordening
Onderwerp 2:
Onderwerp 3:

Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is en waarover bewoners volgens u zeker niet zouden moeten mee praten?
Noem er maximaal 3

Onderwerp 1:
X over alles moet inspraak mogelijk zijn
Onderwerp 2:
Onderwerp 3:

Terug Verder

Hoe wilt u door de gemeente geïnformeerd worden over de mogelijkheden om mee te denken over ontwikkelingen in uw omgeving?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
via gemeentepagina’s in de huis-aan-huiskrant Delftse Post
X via de website van de gemeente delft.nl
X via sociale media van de gemeente (Facebook, Twitter, etc.)
via een persoonlijke uitnodiging voor een bijeenkomst
via de lokale radio en/of televisie
X via een app
X via een Whatsapp (-groep)
X via een digitale nieuwsbrief
weet niet
anders, namelijk:

Terug Verder

Op welke manier zou u zelf kenbaar willen maken dat u wilt samenwerken of zou u zelf een idee ter verbetering van de buurt of stad kenbaar willen maken?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken
in het stadskantoor
bij één ambtenaar van de gemeente als contactpersoon
via bewonersbijeenkomsten
via een bewoners- of belangenvereniging
X via een e-mail naar een gemeentelijke ideeënbus
via enquêtes
X via het indienen van een formele zienswijze of bezwaar bij de gemeente
X op de bestaande social media kanalen van de gemeente (Facebook, Twitter)
X op een speciaal social media kanaal voor initiatieven
X via een bericht op de website delft.nl
X op een speciale website voor ideeën en initiatieven
X via een Whatsapp bericht (Whatsapp-groep)
weet niet
anders, namelijk:

Terug Verder

Er zijn veel verschillende instrumenten om bewoners mee te laten praten over een onderwerp.
Welke manier spreekt u aan?
U kunt maximaal 5 antwoorden kiezen

X Digitaal debat: via de website van de gemeente kunt u reageren op vragen of stellingen over het onderwerp en ook op reacties van anderen
Digitaal panel (zoals DIP): een vaste groep inwoners die zich hiervoor heeft opgegeven, wordt voor elk onderwerp uitgenodigd een digitale enquête in te vullen
X Een interactieve website: via deze website kunt u online meepraten over initiatieven en ontwikkelingen en ook reageren op ideeën van andere bewoners
Een Whatsapp (-groep)
X De bestaande social media kanalen van de gemeente: Facebook, Twitter
Bewoners- of belangenverenigingen: zoals WMO-raad, Sportraad, buurtverenigingen, etc.
Expertmeeting: een kleine groep deskundigen verkent het probleem en bedenkt oplossingsrichtingen
X Op een speciaal social media kanaal over een ontwikkeling of initiatief waar u kunt reageren op vragen of stellingen over het onderwerp en ook op ideeën van anderen
Stadsgesprek: tijdens een bijeenkomst kunnen deelnemers informatie krijgen en hun mening geven over het onderwerp
Bewonersbijeenkomsten
Keukentafelgesprekken
weet niet
anders, namelijk:
X alle instrumenten die transparant zijn

Terug Verder

Bent u bereid tijd en geld te investeren in ideeën van u of andere Delftenaren voor verbetering van uw buurt of stad? Bijvoorbeeld door in uw vrije tijd te overleggen met buurtbewoners of met elkaar geld te investeren in bijvoorbeeld het zelf beheren van specifieke delen van de openbare ruimte?
X ja, ik wil mij in mijn vrije tijd inzetten
ja, ik wil geld investeren in een initiatief waar ik zelf achter sta
ja, ik wil tijd én geld investeren in een goed idee
nee, ik wil geen tijd en geld investeren in goede ideeën
weet niet

Kunt u uw antwoord toelichten?

X alleen in die zaken investeren die persoonlijk rendement opleveren en geen schade opleveren voor de gemeenschap

Terug

Stel: er speelt in uw buurt een ontwikkeling en de mensen die aan die ontwikkeling samenwerken worden het niet met elkaar eens over een goede oplossing.
Wanneer mag de gemeente dan de oplossing kiezen? Wanneer is volgens u de gemeente aan zet?
als iedereen in de buurt erover heeft kunnen meedenken
als alle direct belanghebbenden mee hebben kunnen denken
X als er een meerderheid is die voor of tegen een ontwikkeling is
als het algemeen belang in het geding is
weet niet
anders, namelijk:

Heeft u nog andere ideeën, wensen of opmerkingen over de wijze waarop u als Delftenaar betrokken wilt worden bij ontwikkelingen in uw buurt of stad?
nee
X ja, namelijk:
gemeente delft leert het nooit. voorbeelden te over de laatste jaren waar de gemeente niet luistert naar de meerderheid. raad stelt weinig voor met de ja-knikkers. dualisme faalt compleet in delft.

Terug

Heeft u nog opmerkingen over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de vragenlijst?
nee
ja, over de Omgevingswet:
X ja, een opmerking in het algemeen:
publicatie van antwoorden op de open vragen op de gemeentelijke website

Terug Verder

Wij zijn benaderd door Bereikbaar Haaglanden.
De volgende tekst is afkomstig van Bereikbaar Haaglanden:

“Bereikbaar Haaglanden is een netwerk voor werkgevers, ondernemersverenigingen en logistieke organisaties. Het doel is een bereikbare regio door het stimuleren van slim reizen en werken en het efficiënt gebruiken van wegen en het OV- en fietsnetwerk. Om het effect van alle activiteiten in kaart te brengen, houdt Bereikbaar Haaglanden in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag één keer per jaar een effectmeting onder werknemers & inwoners van de regio Haaglanden & Rijnland. Hierbij hebben we uw hulp nodig.

Wanneer u aan dit onderzoek wilt meedoen, krijgt u binnenkort een link toegestuurd met daarin een vragenlijst over het reisgedrag van inwoners en werknemers in de regio Haaglanden & Rijnland. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en is volledig vrijwillig en anoniem (een onafhankelijk onderzoeksbureau verwerkt de antwoorden).Uw deelname is heel belangrijk om de regio Haaglanden/Rijnland bereikbaar te houden in de komende jaren!

Door de vragenlijst in te vullen maakt u kans op een beloning. Onder de deelnemers van de vragenlijst worden 100 Virtual Reality-brillen verloot. Als u aangeeft dat we u de komende periode nogmaals mogen benaderen met vragen over uw woon-werkreizen, maakt u kans op een nog mooiere beloning: een fitbit of een mobiele powerbank.

Heeft u vragen over de meting of dit bericht? Neem dan contact op met Bereikbaar Haaglanden: mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl
Bij voorbaat dank.”

Wilt u meewerken aan dit onderzoek?
Indien u mee wilt werken, zullen wij uw mailadres doorgeven aan Bereikbaar Haaglanden om u te benaderen voor het onderzoek.
X ja, ik wil meedoen met dit onderzoek, u mag hiervoor mijn mailadres doorgeven aan Bereikbaar Haaglanden
nee, ik wil hier niet aan meedoen

Terug Verstuur

De vragenlijst is verstuurd. Bedankt voor uw medewerking.

De resultaten van de onderzoeken waarbij het Delft Internet Panel is geraadpleegd zijn via onderstaande link op te vragen of via http://www.delft.nl onder Gemeente en Democratie, Democratie en inspraak:

Resultaten DIP

We communiceren de uitkomsten van deze verkenning vanaf 28 november 2016 via delft.nl/omgevingswet.
Wilt u de komende tijd met ons meedenken over de invoering van de omgevingswet of reageren? Stuur dan een e-mail naar omgevingswet@delft.nl.

Twitter mee met: #onsdelftmijnomgeving en #omgevingswetdelft en #doenwesamen #delft

Deze bijdrage is ook geplaatst op:
delft_koppd.gif
PolitiekDelft.nl

Geef een reactie